عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی ریاضی با استفاده ازچرتکه (2-2) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#5778;#یاسین فرهادی 1400/3/1 1400/3/30 پنج شنبه 14:00-15:00 0 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی ریاضی با استفاده ازچرتکه (2-2) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#7019;#مرجان ملامحمدرحیمی 1400/3/18 1400/5/21 سه شنبه 11:00-12:30 0 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی ریاضی با استفاده ازچرتکه (2-2) - کلاس 1 یاسین فرهادی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/3/1 1400/3/31 پنج شنبه 14:30-16:00 0 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی ریاضی با استفاده ازچرتکه (2-2) - کلاس 2 یاسین فرهادی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/3/20 1400/3/31 پنج شنبه 11:30-13:00 0 مجازی ثبت نام
محاسبات ذهنی ریاضی با استفاده ازچرتکه (2-2) - کلاس 1 یاسین فرهادی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/3/13 1400/3/31 پنج شنبه 14:30-16:00 0 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی ریاضی با استفاده ازچرتکه (2-2) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#5778;#یاسین فرهادی 1400/3/13 1400/4/31 پنج شنبه 11:30-13:00 0 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی ریاضی با استفاده ازچرتکه (2-2) - کلاس 2 یاسین فرهادی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/3/20 1400/4/24 پنج شنبه 11:30-13:00 0 مجازی ثبت نام
محاسبات ذهنی ریاضی با استفاده ازچرتکه (2-2) - کلاس 1 یاسین فرهادی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/3/13 1400/3/31 پنج شنبه 14:30-16:00 0 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی ریاضی با استفاده ازچرتکه (2-2) - کلاس 1 یاسین فرهادی زن 1400/3/20 1400/3/30 پنج شنبه 11:30-13:00 0 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد