عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR ADULTS Level 31(C.E.F.A.31) Speak out A d - کلاس 2 جواد ابره دری;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/3/10 1400/3/30 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 14:00-15:30 1,284,404 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR ADULTS Level 31(C.E.F.A.31) Speak out A d - کلاس 1 جواد ابره دری مرد 1400/1/15 1400/3/30 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 14:00-15:30 1,284,404 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR ADULTS Level 31(C.E.F.A.31) Speak out A d - کلاس 1 زینب ذوالفقاری;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/21 1400/2/27 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 18:30-20:00 1,284,404 مجازی ثبت نام