عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
تجوید تکمیلی (سطح 3) - کلاس 5 ابراهیم کرمانی نژاد زن 1400/3/1 1400/3/30 یکشنبه - سه شنبه 18:00-19:30 458,716 حضوری ثبت نام
تجوید تکمیلی (سطح 3) - کلاس 4 ابراهیم کرمانی نژاد زن 1400/3/1 1400/3/31 یکشنبه - سه شنبه 16:00-17:30 458,716 حضوری ثبت نام
تجوید تکمیلی (سطح 3) - کلاس 3 ابراهیم کرمانی نژاد مرد 1400/2/1 1400/3/31 یکشنبه - سه شنبه 18:00-19:30 458,716 حضوری ثبت نام
تجوید تکمیلی (سطح 3) - کلاس 2 ابراهیم کرمانی نژاد مرد 1400/1/22 1400/3/30 یکشنبه - سه شنبه 18:00-19:30 458,716 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
تجوید تکمیلی (سطح 3) - کلاس 1 ابراهیم کرمانی نژاد مرد 1400/1/22 1400/3/30 یکشنبه - سه شنبه 16:00-18:00 458,716 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد