عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نگهداری کودکان 6 ماه تا 3 سال - کلاس 6 زهرا محمودی نوری زن 1400/3/1 1400/3/30 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 13:00-17:00 9,174,312 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نگهداری کودکان 6 ماه تا 3 سال - کلاس 5 زهرا محمودی نوری زن 1400/3/1 1400/3/30 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 08:00-12:00 9,174,312 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نگهداری کودکان 6 ماه تا 3 سال - کلاس 4 زهرا محمودی نوری زن 1400/2/1 1400/3/30 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 13:00-17:00 9,174,312 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نگهداری کودکان 6 ماه تا 3 سال - کلاس 3 زهرا محمودی نوری زن 1400/2/1 1400/3/30 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 08:00-12:00 9,174,312 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نگهداری کودکان 6 ماه تا 3 سال - کلاس 2 زهرا محمودی نوری زن 1400/1/14 1400/3/30 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 09:00-16:00 9,174,312 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نگهداری کودکان 6 ماه تا 3 سال - کلاس 1 زهرا محمودی نوری زن 1400/1/14 1400/3/30 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 13:00-17:00 275,230 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نگهداری کودکان 6 ماه تا 3 سال - کلاس 4 جمیله دلاوری زن 1400/2/1 1400/2/31 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه 08:00-12:00 1,743,120 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نگهداری کودکان 6 ماه تا 3 سال - کلاس 3 جمیله دلاوری زن 1400/2/1 1400/2/31 شنبه - دوشنبه 08:00-12:00 733,945 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نگهداری کودکان 6 ماه تا 3 سال - کلاس 2 جمیله دلاوری زن 1400/1/14 1400/1/31 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 08:00-12:00 2,293,578 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نگهداری کودکان 6 ماه تا 3 سال - کلاس 1 جمیله دلاوری زن 1400/1/14 1400/1/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 09:00-12:00 1,284,404 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد