عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
زیست شناسی دوره دوم متوسطه – دهم تا دوازدهم - کلاس 16 مصطفی شهابی زن 1400/2/12 1400/2/30 شنبه - دوشنبه 12:00-14:00 706,422 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
زیست شناسی دوره دوم متوسطه – دهم تا دوازدهم - کلاس 15 مصطفی شهابی مرد 1400/2/12 1400/2/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 08:00-10:00 2,293,578 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
زیست شناسی دوره دوم متوسطه – دهم تا دوازدهم - کلاس 14 مصطفی شهابی زن 1400/2/12 1400/2/30 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 12:00-14:00 2,293,578 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
زیست شناسی دوره دوم متوسطه – دهم تا دوازدهم - کلاس 13 مصطفی شهابی زن 1400/2/12 1400/2/30 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 10:00-12:00 2,293,578 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
زیست شناسی دوره دوم متوسطه – دهم تا دوازدهم - کلاس 12 مصطفی شهابی زن 1400/2/12 1400/2/30 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 08:00-10:00 2,293,578 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
زیست شناسی دوره دوم متوسطه – دهم تا دوازدهم - کلاس 11 مصطفی شهابی زن 1400/1/25 1400/2/29 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 08:00-10:00 2,981,652 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
زیست شناسی دوره دوم متوسطه – دهم تا دوازدهم - کلاس 10 مصطفی شهابی زن 1400/1/25 1400/2/27 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 08:00-10:00 3,325,688 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
زیست شناسی دوره دوم متوسطه – دهم تا دوازدهم - کلاس 9 مصطفی شهابی زن 1400/1/26 1400/1/26 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 14:00-16:00 3,669,725 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
زیست شناسی دوره دوم متوسطه – دهم تا دوازدهم - کلاس 8 مصطفی شهابی زن 1400/1/26 1400/2/26 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 08:00-10:00 3,669,725 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
زیست شناسی دوره دوم متوسطه – دهم تا دوازدهم - کلاس 7 مصطفی شهابی زن 1400/1/26 1400/2/26 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 10:00-12:00 3,669,725 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
زیست شناسی دوره دوم متوسطه – دهم تا دوازدهم - کلاس 6 مصطفی شهابی مرد 1400/1/14 1400/2/30 یکشنبه 16:00-17:00 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
زیست شناسی دوره دوم متوسطه – دهم تا دوازدهم - کلاس 5 مصطفی شهابی زن 1400/1/21 1400/1/31 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 14:00-16:00 2,293,578 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
زیست شناسی دوره دوم متوسطه – دهم تا دوازدهم - کلاس 4 مصطفی شهابی زن 1400/1/21 1400/1/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:00-18:00 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
زیست شناسی دوره دوم متوسطه – دهم تا دوازدهم - کلاس 3 مصطفی شهابی زن 1400/1/21 1400/1/31 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه - پنج شنبه 12:00-16:00 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
زیست شناسی دوره دوم متوسطه – دهم تا دوازدهم - کلاس 2 مصطفی شهابی زن 1400/1/21 1400/1/31 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه - پنج شنبه - جمعه 08:00-12:00 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
زیست شناسی دوره دوم متوسطه – دهم تا دوازدهم - کلاس 1 مصطفی شهابی مرد 1400/1/21 1400/1/31 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه - پنج شنبه 08:00-19:00 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
زیست شناسی دوره دوم متوسطه – دهم تا دوازدهم - کلاس 1 مصطفی شهابی زن 1399/12/30 1400/1/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 08:00-12:00 3,669,724 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد