عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شعر و بازی گروهی -آزمایشی - کلاس 2 معصومه صفوی زن 1400/4/1 1400/4/31 دوشنبه - چهارشنبه 17:00-18:00 1,743,120 حضوری ثبت نام
شعر و بازی گروهی -آزمایشی - کلاس 1 معصومه صفوی زن 1400/4/1 1400/5/31 دوشنبه - چهارشنبه 16:00-17:00 1,743,120 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شعر و بازی گروهی -آزمایشی - کلاس 3 سیما جلالی نژاد زن 1400/4/1 1400/6/30 یکشنبه - سه شنبه 10:00-11:00 1,651,376 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شعر و بازی گروهی -آزمایشی - کلاس 2 سیما جلالی نژاد زن 1400/4/1 1400/6/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 12:00-13:00 1,651,376 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شعر و بازی گروهی -آزمایشی - کلاس 1 سیما جلالی نژاد زن 1400/4/1 1400/6/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 11:00-12:00 1,651,376 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شعر و بازی گروهی -آزمایشی - کلاس 1 زهرا رحیم زن 1400/4/1 1400/4/29 یکشنبه - سه شنبه 11:00-12:00 1,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شعر و بازی گروهی -آزمایشی - کلاس 1 اعظم مصطفوی زن 1400/4/1 1400/6/31 یکشنبه - سه شنبه 09:00-11:00 2,293,578 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد