عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شعر و بازی گروهی -آزمایشی - کلاس 2 مریم تجویدی زن 1400/10/29 1400/12/18 چهارشنبه 10:00-12:00 2,330,276 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شعر و بازی گروهی -آزمایشی - کلاس 1 مهدیه سپاهی زن 1400/10/1 1400/10/29 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 11:00-12:00 2,330,276 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شعر و بازی گروهی -آزمایشی - کلاس 2 مریم رفیعی مزرعه نو زن 1400/10/1 1400/10/30 دوشنبه 13:30-14:30 250,000 حضوری ثبت نام
شعر و بازی گروهی -آزمایشی - کلاس 1 مریم رفیعی مزرعه نو زن 1400/10/1 1400/10/30 دوشنبه 13:30-14:30 1,000,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شعر و بازی گروهی -آزمایشی - کلاس 5 فاطمه السادات حسینی زن 1400/10/1 1400/10/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 09:00-12:00 3,211,009 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شعر و بازی گروهی -آزمایشی - کلاس 4 فاطمه السادات حسینی زن 1400/10/1 1400/10/30 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 09:00-12:00 917,431 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شعر و بازی گروهی -آزمایشی - کلاس 3 فاطمه السادات حسینی زن 1400/10/18 1400/12/25 شنبه - چهارشنبه 17:00-18:00 1,376,146 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شعر و بازی گروهی -آزمایشی - کلاس 2 فاطمه السادات حسینی زن 1400/10/19 1400/12/25 یکشنبه - سه شنبه 16:00-17:00 1,834,862 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شعر و بازی گروهی -آزمایشی - کلاس 1 فاطمه السادات حسینی زن 1400/10/18 1400/12/25 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:00-17:00 2,293,577 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شعر و بازی گروهی -آزمایشی - کلاس 1 جمیله عباسی زن 1400/10/20 1400/11/6 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 11:00-12:00 1,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شعر و بازی گروهی -آزمایشی - کلاس 1 زهرا رحیم زن 1400/10/10 1400/11/20 شنبه - دوشنبه 12:00-13:00 1,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شعر و بازی گروهی -آزمایشی - کلاس 2 پریسا پادیاب زن 1400/10/1 1400/11/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 11:00-13:00 2,293,578 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شعر و بازی گروهی -آزمایشی - کلاس 1 پریسا پادیاب زن 1400/10/1 1400/11/13 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 09:00-11:00 2,293,758 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شعر و بازی گروهی -آزمایشی - کلاس 2 معصومه فتح آبادی زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 10:00-13:00 2,293,578 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شعر و بازی گروهی -آزمایشی - کلاس 1 مرجانه مشیری زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 12:00-14:00 2,293,578 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شعر و بازی گروهی -آزمایشی - کلاس 4 فریبا شهسواری زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه 12:00-13:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شعر و بازی گروهی -آزمایشی - کلاس 3 فریبا شهسواری زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:00-17:00 550,459 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شعر و بازی گروهی -آزمایشی - کلاس 2 فریبا شهسواری زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه 12:00-13:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شعر و بازی گروهی -آزمایشی - کلاس 1 فریبا شهسواری زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:00-17:00 1,192,661 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شعر و بازی گروهی -آزمایشی - کلاس 3 معصومه مسلمی تجره رودی زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 12:15-13:15 1,192,661 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شعر و بازی گروهی -آزمایشی - کلاس 2 معصومه مسلمی تجره رودی زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 12:30-13:45 1,192,661 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شعر و بازی گروهی -آزمایشی - کلاس 1 معصومه مسلمی تجره رودی زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه - پنج شنبه 11:00-12:15 1,192,661 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شعر و بازی گروهی -آزمایشی - کلاس 5 مریم گوهری زن 1400/10/19 1400/12/27 شنبه - دوشنبه 16:45-17:45 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شعر و بازی گروهی -آزمایشی - کلاس 4 مریم گوهری زن 1400/10/1 1400/12/27 شنبه - دوشنبه 17:00-18:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شعر و بازی گروهی -آزمایشی - کلاس 3 معصومه مسلمی تجره رودی زن 1400/10/1 1400/12/27 شنبه - دوشنبه 14:00-15:00 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شعر و بازی گروهی -آزمایشی - کلاس 2 معصومه مسلمی تجره رودی زن 1400/10/1 1400/12/27 شنبه - دوشنبه 13:00-14:00 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شعر و بازی گروهی -آزمایشی - کلاس 1 معصومه مسلمی تجره رودی زن 1400/10/1 1400/12/27 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 12:00-13:00 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شعر و بازی گروهی -آزمایشی - کلاس 2 غزاله فرخی زن 1400/10/1 1400/11/1 یکشنبه - سه شنبه 14:00-15:30 1,101,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شعر و بازی گروهی -آزمایشی - کلاس 1 غزاله فرخی زن 1400/10/1 1400/10/29 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 14:00-15:30 1,101,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شعر و بازی گروهی -آزمایشی - کلاس 2 اکرم نظری;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/11/17 1400/12/2 شنبه - یکشنبه - دوشنبه 10:30-11:30 1,559,630 مجازی ثبت نام
شعر و بازی گروهی -آزمایشی - کلاس 1 اکرم نظری;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/11/17 1400/12/2 شنبه - یکشنبه - دوشنبه 11:30-12:30 1,559,630 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شعر و بازی گروهی -آزمایشی - کلاس 1 مریم رفیعی مزرعه نو زن 1400/11/1 1400/11/30 یکشنبه 11:00-13:00 2,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد