عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
گروه کر -آزمایشی - کلاس 2 شاهرخ (شهریار) شیردوست کسمائی مرد 1400/10/1 1400/12/25 چهارشنبه 14:30-16:30 1,743,120 حضوری ثبت نام
گروه کر -آزمایشی - کلاس 1 شاهرخ (شهریار) شیردوست کسمائی مرد 1400/10/1 1400/12/25 چهارشنبه 14:30-16:30 1,743,120 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
گروه کر -آزمایشی - کلاس 1 صابر جعفری زن 1400/10/1 1400/12/25 چهارشنبه 10:30-12:00 2,000,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
گروه کر -آزمایشی - کلاس 3 رضا صنعتی نژاد زن 1400/10/11 1400/12/28 سه شنبه 14:00-16:00 3,944,955 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
گروه کر -آزمایشی - کلاس 2 رضا صنعتی نژاد مرد 1400/10/7 1400/12/28 سه شنبه 14:00-16:00 3,944,955 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
گروه کر -آزمایشی - کلاس 1 رضا صنعتی نژاد زن 1400/10/7 1400/12/28 سه شنبه 14:00-16:00 3,944,955 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
گروه کر -آزمایشی - کلاس 2 شاهرخ (شهریار) شیردوست کسمائی مرد 1400/10/12 1400/12/15 یکشنبه 14:00-16:00 462,000 حضوری ثبت نام
گروه کر -آزمایشی - کلاس 1 شاهرخ (شهریار) شیردوست کسمائی مرد 1400/10/13 1400/12/22 یکشنبه 14:00-16:00 920,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
گروه کر -آزمایشی - کلاس 2 شاهرخ (شهریار) شیردوست کسمائی مرد 1400/10/1 1400/10/30 سه شنبه 13:00-14:00 640,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
گروه کر -آزمایشی - کلاس 1 شاهرخ (شهریار) شیردوست کسمائی مرد 1400/10/1 1400/10/30 سه شنبه 14:00-16:00 640,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد