عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 3 محبوبه تاجیک خاوه زن 1400/3/29 1400/6/31 سه شنبه 09:00-11:00 1,743,119 حضوری ثبت نام
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 2 سعیده شیخی زن 1400/3/29 1400/6/31 یکشنبه - سه شنبه 09:00-11:00 1,743,119 حضوری ثبت نام
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 1 محبوبه تاجیک خاوه زن 1400/3/27 1400/3/27 یکشنبه 09:00-11:00 1,500,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 6 نسیم حاجی حسن زن 1400/4/6 1400/5/24 یکشنبه 16:00-17:30 2,880,734 حضوری ثبت نام
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 5 نسیم حاجی حسن زن 1400/4/6 1400/5/24 یکشنبه 14:30-16:00 2,330,276 حضوری ثبت نام
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 4 فتانه پیری خواه زن 1400/4/3 1400/5/21 پنج شنبه 11:30-13:00 2,880,734 حضوری ثبت نام
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 3 فتانه پیری خواه زن 1400/4/3 1400/5/21 پنج شنبه 10:00-11:30 2,330,275 حضوری ثبت نام
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 2 افسون یوسفی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/4/5 1400/5/23 شنبه 17:30-19:00 2,330,276 مجازی ثبت نام
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 1 افسون یوسفی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/4/5 1400/5/23 شنبه 16:00-17:30 2,880,734 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 8 محبوبه دهقان منشادی زن 1400/4/13 1400/5/12 یکشنبه - سه شنبه 11:00-12:00 1,743,120 حضوری ثبت نام
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 7 مژگان توسلی زن 1400/4/14 1400/6/15 دوشنبه 11:30-12:30 1,743,120 حضوری ثبت نام
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 6 مژگان توسلی زن 1400/4/14 1400/6/15 دوشنبه 11:30-12:30 1,743,120 حضوری ثبت نام
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 5 مژگان توسلی زن 1400/4/14 1400/6/22 دوشنبه 10:30-11:30 1,743,120 حضوری ثبت نام
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 4 مژگان توسلی زن 1400/4/14 1400/5/25 دوشنبه 09:00-10:30 1,743,120 حضوری ثبت نام
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 3 مژگان توسلی زن 1400/4/14 1400/6/9 دوشنبه 09:00-10:30 1,743,120 حضوری ثبت نام
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 2 شبنم اینانلو زن 1400/4/8 1400/5/26 سه شنبه 12:00-13:00 1,743,120 حضوری ثبت نام
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 1 شبنم اینانلو زن 1400/4/8 1400/5/26 سه شنبه 11:00-12:00 1,743,120 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 1 شادی تهرانی شفق زن 1400/3/29 1400/6/24 شنبه - چهارشنبه 11:30-13:00 1,743,120 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 1 زینب گندمی زن 1400/4/5 1400/6/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 10:00-13:00 1,743,120 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 1 هاجر حسین زاده زن 1400/4/2 1400/4/30 دوشنبه - چهارشنبه 11:15-12:30 908,257 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 2 سیده معصومه نجفی مرزبالی زن 1400/4/1 1400/6/31 یکشنبه - سه شنبه 16:00-17:00 962,999 حضوری ثبت نام
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 1 سیده معصومه نجفی مرزبالی زن 1400/4/1 1400/6/31 یکشنبه - سه شنبه 11:00-12:00 962,999 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 1 مریم حسینی(خانه کودک) زن 1400/4/1 1400/4/29 یکشنبه - سه شنبه 10:00-12:00 1,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 1 سارا گرجی زن 1400/4/5 1400/4/31 شنبه - دوشنبه 11:00-12:00 963,302 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 1 زهرا قاسمی زن 1400/4/1 1400/6/31 دوشنبه 15:00-16:30 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#5666;#سحر صفردوست 1400/4/1 1400/5/5 شنبه - دوشنبه 19:30-20:30 1,192,661 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 3 مرضیه رسولی زن 1400/4/5 1400/5/16 شنبه - سه شنبه 12:00-13:00 1,054,587 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 2 مرضیه رسولی زن 1400/4/5 1400/5/16 شنبه - سه شنبه 11:00-12:00 944,954 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 1 مرضیه رسولی زن 1400/4/5 1400/5/16 شنبه - سه شنبه 10:00-11:00 944,954 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 8 زهرا علی اکبری زن 1400/4/6 1400/4/29 یکشنبه - سه شنبه 19:00-20:30 1,500,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 7 زهرا علی اکبری زن 1400/4/6 1400/4/30 یکشنبه - سه شنبه 11:00-12:30 1,500,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 6 زهرا علی اکبری زن 1400/4/6 1400/4/30 یکشنبه - سه شنبه 09:30-11:00 1,500,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 5 زهرا علی اکبری زن 1400/4/1 1400/4/31 یکشنبه - سه شنبه 19:00-20:30 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 4 زهرا علی اکبری زن 1400/4/1 1400/4/31 یکشنبه - سه شنبه 11:00-12:30 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 3 زهرا علی اکبری زن 1400/4/1 1400/4/31 یکشنبه - سه شنبه 09:30-11:00 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 2 زهرا علی اکبری زن 1400/4/1 1400/4/31 یکشنبه - سه شنبه 17:30-19:00 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 1 زهرا علی اکبری زن 1400/4/1 1400/4/31 یکشنبه - سه شنبه 16:00-17:30 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد