عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 2 فتانه پیری خواه زن 1400/10/20 1400/11/25 دوشنبه 12:00-15:30 2,330,276 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 1 فتانه پیری خواه زن 1400/10/20 1400/11/25 دوشنبه 15:00-19:30 2,880,734 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 1 مریم ندائی فر زن 1400/10/11 1400/12/28 دوشنبه 14:00-15:00 2,000,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 2 هاجر خانی زن 1400/10/1 1400/10/30 شنبه - دوشنبه 13:00-15:00 1,376,150 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 1 معصومه کاظمی نژاد زن 1400/10/1 1400/10/30 یکشنبه - سه شنبه 13:30-14:30 1,376,150 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 1 نرگس خاتون انبوئی زن 1400/10/1 1400/10/29 شنبه - چهارشنبه 10:30-12:00 2,110,230 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 9 مژگان توسلی زن 1400/10/18 1400/11/11 شنبه - دوشنبه 12:00-13:00 1,743,120 حضوری ثبت نام
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 8 محبوبه دهقان منشادی زن 1400/10/1 1400/11/12 یکشنبه - سه شنبه 13:00-14:00 1,743,120 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 7 محبوبه دهقان منشادی زن 1400/10/1 1400/10/30 یکشنبه - سه شنبه 12:00-13:00 1,743,120 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 6 محبوبه دهقان منشادی زن 1400/10/1 1400/10/30 یکشنبه - سه شنبه 11:00-12:00 1,743,120 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 5 محبوبه دهقان منشادی زن 1400/10/1 1400/10/30 یکشنبه - سه شنبه 10:00-11:00 1,743,120 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 4 محبوبه دهقان منشادی زن 1400/10/1 1400/10/30 یکشنبه - سه شنبه 15:00-16:00 1,743,120 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 3 مژگان توسلی زن 1400/10/1 1400/11/30 دوشنبه 14:00-15:15 1,743,120 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 2 مژگان توسلی زن 1400/10/6 1400/11/25 شنبه - دوشنبه 13:00-14:00 1,743,120 حضوری ثبت نام
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 1 محبوبه دهقان منشادی زن 1400/10/1 1400/11/30 یکشنبه - سه شنبه 16:00-17:00 1,743,120 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 2 شادی تهرانی شفق زن 1400/10/1 1400/12/28 پنج شنبه 10:00-12:00 1,788,992 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 1 زهرا علی اکبری زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه 11:00-12:30 1,743,120 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 1 مینا برخورداری زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه 14:00-16:00 2,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 8 فرانک آروین زن 1400/10/1 1400/12/28 سه شنبه 16:00-17:30 1,834,862 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 7 فرانک آروین زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - دوشنبه 14:00-15:00 1,834,862 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 6 فرانک آروین زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - دوشنبه 16:00-17:00 1,559,633 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 5 فرانک آروین زن 1400/10/1 1400/12/28 سه شنبه 16:00-17:00 1,834,862 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 4 فاطمه راسته زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه 10:00-11:00 1,834,862 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 3 فرانک آروین زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - دوشنبه 15:00-16:00 1,559,633 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 2 فرانک آروین زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - دوشنبه 17:30-18:30 1,651,376 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 1 فرانک آروین زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - دوشنبه 15:00-16:00 1,834,862 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 1 فرانک آروین زن 1400/10/2 1400/12/28 پنج شنبه 11:00-13:00 1,376,146 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 1 فاطمه راسته زن 1400/10/6 1400/10/27 دوشنبه - پنج شنبه 10:00-11:30 1,834,862 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 1 سمانه عشقی آذر زن 1400/10/5 1400/10/30 یکشنبه - سه شنبه 15:30-16:30 1,000,001 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 2 مریم خدابنده زن 1400/10/6 1400/12/25 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:00-17:00 1,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 1 مریم خدابنده زن 1400/10/8 1400/12/25 چهارشنبه 17:00-19:00 1,550,459 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 3 سیده معصومه نجفی مرزبالی زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه 16:00-17:00 963,303 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 2 سیده معصومه نجفی مرزبالی زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه 15:00-16:00 963,303 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 1 سیده معصومه نجفی مرزبالی زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه 12:00-13:00 963,303 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 1 سیده معصومه نجفی مرزبالی زن 1400/10/1 1400/12/27 شنبه - دوشنبه 15:00-16:00 1,100,917 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 2 سارا گرجی زن 1400/9/29 1400/10/30 دوشنبه - چهارشنبه 13:00-14:00 2,018,348 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 1 سارا گرجی زن 1400/9/27 1400/10/30 دوشنبه - چهارشنبه 14:00-15:00 1,513,761 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 2 مژگان خسروی زن 1400/10/1 1400/12/25 سه شنبه 14:00-18:00 1,100,900 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 1 مژگان خسروی زن 1400/10/1 1400/11/25 سه شنبه 15:00-18:00 1,100,900 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 6 زینب میرزاعلی زن 1400/11/1 1400/11/30 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 09:00-11:00 2,293,577 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 5 مژگان خسروی زن 1400/11/1 1400/11/30 یکشنبه - سه شنبه 15:00-16:00 1,100,917 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 4 مهین طلایی چهره برق زن 1400/10/1 1400/10/30 شنبه - دوشنبه 15:00-16:00 825,688 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 3 مژگان خسروی زن 1400/10/1 1400/10/30 یکشنبه - سه شنبه 17:00-18:00 1,100,917 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 2 مژگان خسروی زن 1400/10/1 1400/10/30 یکشنبه - سه شنبه 16:00-17:00 1,100,917 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 1 مژگان خسروی زن 1400/10/1 1400/10/30 یکشنبه - سه شنبه 13:00-14:00 825,688 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 2 سارا بیستونی زن 1400/10/25 1400/12/26 سه شنبه - پنج شنبه 10:00-11:00 963,303 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 1 سارا بیستونی زن 1400/10/8 1400/10/30 سه شنبه - پنج شنبه 10:00-11:00 963,303 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 1 سمانه عشقی آذر زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - دوشنبه 12:15-13:45 963,310 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 2 مرضیه رسولی زن 1400/10/25 1400/12/20 یکشنبه - پنج شنبه 11:00-13:00 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 1 مرضیه رسولی زن 1400/10/1 1400/10/30 یکشنبه - پنج شنبه 11:00-13:00 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 4 مرضیه رسولی زن 1400/11/2 1400/12/28 شنبه - سه شنبه 13:30-14:30 1,504,587 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 3 مرضیه رسولی زن 1400/10/28 1400/12/28 شنبه - سه شنبه 12:30-13:30 944,954 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 2 مرضیه رسولی زن 1400/10/5 1400/12/28 شنبه - سه شنبه 13:30-14:30 1,504,587 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 1 مرضیه رسولی زن 1400/10/5 1400/12/28 شنبه - سه شنبه 12:30-13:30 944,954 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 4 مرضیه رسولی زن 1400/10/18 1400/12/28 شنبه - چهارشنبه 16:30-17:30 944,955 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 3 مرضیه رسولی زن 1400/10/18 1400/12/28 شنبه - چهارشنبه 15:30-16:30 1,504,588 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 2 مرضیه رسولی زن 1400/10/4 1400/12/28 شنبه - چهارشنبه 15:30-16:30 1,504,588 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 1 مرضیه رسولی زن 1400/10/4 1400/12/28 شنبه - چهارشنبه 15:30-16:30 944,955 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 6 زهرا علی اکبری زن 1400/10/25 1400/11/27 شنبه - چهارشنبه 18:00-19:30 1,500,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 5 زهرا علی اکبری زن 1400/10/25 1400/11/27 شنبه - چهارشنبه 16:30-18:00 1,500,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 4 زهرا علی اکبری زن 1400/10/25 1400/11/27 شنبه - چهارشنبه 15:00-16:30 1,500,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 3 زهرا علی اکبری زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - چهارشنبه 18:00-19:30 1,500,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 2 زهرا علی اکبری زن 1400/10/1 1400/11/30 شنبه - چهارشنبه 16:30-18:00 1,500,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 1 زهرا علی اکبری زن 1400/10/4 1400/10/29 شنبه - چهارشنبه 15:00-16:30 1,500,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک 2 -آزمایشی - کلاس 1 لیلا کعبی زن 1400/10/1 1400/12/25 چهارشنبه 16:00-17:30 2,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد