عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 1 آمنه السادات سید پارسائی زن 1400/4/6 1400/5/6 یکشنبه - سه شنبه 11:45-12:45 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 5 ساناز زیادزاده زن 1400/4/12 1400/5/11 شنبه - دوشنبه 16:00-17:00 1,743,120 حضوری ثبت نام
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 4 ساناز زیادزاده زن 1400/4/12 1400/5/11 شنبه - دوشنبه 15:00-16:00 1,743,120 حضوری ثبت نام
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 3 معصومه صفوی زن 1400/4/9 1400/5/27 چهارشنبه 10:00-11:00 1,743,120 حضوری ثبت نام
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 2 معصومه صفوی زن 1400/4/9 1400/5/27 چهارشنبه 11:00-12:00 1,743,120 حضوری ثبت نام
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 1 سیده مریم تهامی زن 1400/4/6 1400/5/5 یکشنبه - سه شنبه 10:00-11:00 1,743,120 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 2 سارا رفیعی زن 1400/4/7 1400/6/20 شنبه - دوشنبه 11:00-12:00 1,743,120 حضوری ثبت نام
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 1 سارا رفیعی زن 1400/4/7 1400/6/27 شنبه - دوشنبه 12:00-13:00 1,743,120 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 2 زینب گندمی زن 1400/4/5 1400/6/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 10:00-13:00 1,743,120 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 1 مریم یمینی زن 1400/4/5 1400/6/31 یکشنبه - سه شنبه 10:30-11:30 1,743,120 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 4 افسانه صادری نمین زن 1400/4/5 1400/6/31 دوشنبه - چهارشنبه 11:00-12:00 1,743,120 حضوری ثبت نام
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 3 افسانه صادری نمین زن 1400/4/5 1400/6/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:00-17:00 1,743,120 حضوری ثبت نام
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 2 افسانه صادری نمین زن 1400/4/5 1400/6/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:00-17:00 1,743,120 حضوری ثبت نام
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 1 افسانه صادری نمین زن 1400/4/5 1400/6/31 دوشنبه - چهارشنبه 13:00-14:00 1,743,120 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 1 زهرا پیرهادی زن 1400/4/1 1400/4/27 یکشنبه - سه شنبه 10:00-11:30 1,850,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 1 پروانه مسکوگر زن 1400/4/1 1400/4/31 دوشنبه - چهارشنبه 11:00-12:30 1,550,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 1 مریم غزنوی زن 1400/4/1 1400/4/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 10:00-13:00 1,834,862 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 3 طاهره نصیری زن 1400/3/26 1400/4/29 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 09:00-11:00 183,487 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 2 طاهره نصیری زن 1400/3/24 1400/4/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 09:00-11:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 1 فاطمه كشاورز صیفئی زن 1400/3/23 1400/4/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 09:00-11:00 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 1 سمانه پلنگ کتولی زن 1400/3/23 1400/4/20 یکشنبه - سه شنبه 09:00-10:00 917,430 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 1 طاهره درخشانی زن 1400/4/1 1400/4/30 سه شنبه - پنج شنبه 11:00-12:00 908,257 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 7 مهتاب عبدالحسینی زن 1400/4/1 1400/6/31 یکشنبه - سه شنبه 13:30-16:00 366,972 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 6 مهتاب عبدالحسینی زن 1400/4/1 1400/6/31 یکشنبه - سه شنبه 11:30-12:45 917,431 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 5 مهتاب عبدالحسینی زن 1400/4/1 1400/6/31 یکشنبه - سه شنبه 17:30-18:45 1,376,146 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 4 مهتاب عبدالحسینی زن 1400/4/1 1400/6/31 یکشنبه - سه شنبه 16:15-17:15 1,376,146 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 3 مهتاب عبدالحسینی زن 1400/4/1 1400/6/31 یکشنبه - سه شنبه 13:30-16:00 2,935,779 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 2 مهتاب عبدالحسینی زن 1400/4/1 1400/6/31 یکشنبه - سه شنبه 11:30-12:45 1,376,146 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 1 مهتاب عبدالحسینی زن 1400/4/1 1400/6/31 یکشنبه - سه شنبه 10:00-11:15 1,376,146 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 2 نیره علی دادی زن 1400/4/2 1400/5/3 دوشنبه - چهارشنبه 14:00-15:00 917,432 حضوری ثبت نام
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 1 نیره علی دادی زن 1400/3/24 1400/4/31 دوشنبه - چهارشنبه 15:00-16:00 733,946 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 2 مریم قیطرانی نژاد زن 1400/4/1 1400/6/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 09:00-17:00 3,211,010 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 1 مریم قیطرانی نژاد زن 1400/4/1 1400/6/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 11:00-14:00 2,293,578 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 3 زهرا سلمانی زن 1400/4/1 1400/6/31 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 10:00-11:30 1,192,661 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 2 زهرا سلمانی زن 1400/4/1 1400/6/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:30-18:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 1 زهرا سلمانی زن 1400/4/1 1400/6/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 15:00-16:30 1,100,918 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 3 فاطمه مرادی نصرآبادی زن 1400/4/5 1400/6/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 09:00-11:00 2,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 2 فاطمه مرادی نصرآبادی زن 1400/4/5 1400/6/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 12:00-13:00 1,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 1 فاطمه مرادی نصرآبادی زن 1400/4/5 1400/6/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 11:00-13:00 2,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد