عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 2 مریم تجویدی زن 1400/10/15 1400/11/20 چهارشنبه 10:00-12:00 2,330,276 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 1 مهدیه سپاهی زن 1400/10/1 1400/10/29 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه - پنج شنبه 09:00-12:00 2,330,276 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 8 بهناز فاروقی زن 1400/10/11 1400/12/20 دوشنبه - چهارشنبه 13:00-14:30 3,211,010 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 7 فاطمه قربانی زن 1400/10/1 1400/12/20 شنبه - دوشنبه 10:00-11:30 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 6 بهناز فاروقی زن 1400/10/1 1400/12/20 دوشنبه - چهارشنبه 13:00-14:30 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 5 بهناز فاروقی زن 1400/10/1 1400/12/20 دوشنبه - چهارشنبه 13:00-14:30 3,211,010 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 4 ژیلا صادقی برزگر زن 1400/10/1 1400/12/20 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 11:30-13:00 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 3 ژیلا صادقی برزگر زن 1400/10/11 1400/12/20 یکشنبه - سه شنبه 10:00-11:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 2 فاطمه قربانی زن 1400/10/11 1400/12/20 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 10:00-13:00 3,669,725 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 1 ژیلا صادقی برزگر زن 1400/10/11 1400/12/20 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 10:00-13:00 3,669,725 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 2 زهرا ابراهیمی زن 1400/10/19 1400/12/25 یکشنبه - چهارشنبه 10:30-12:30 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 1 زهرا ابراهیمی زن 1400/10/1 1400/11/30 یکشنبه - چهارشنبه 10:00-12:00 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 2 بیتا قاضی مرد 1400/10/7 1400/11/26 سه شنبه 15:00-18:00 2,400,000 حضوری ثبت نام
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 1 بیتا قاضی زن 1400/10/7 1400/11/26 سه شنبه 15:00-18:00 2,400,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 6 زهره کیائی زن 1400/10/26 1400/11/26 یکشنبه - سه شنبه 16:00-17:00 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 5 آمنه السادات سید پارسائی زن 1400/10/28 1400/11/28 یکشنبه - سه شنبه 11:00-12:00 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 4 زهره کیائی زن 1400/10/26 1400/11/26 یکشنبه - سه شنبه 14:00-15:00 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 3 آمنه السادات سید پارسائی زن 1400/10/5 1400/10/30 یکشنبه - سه شنبه 10:30-11:30 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 2 آمنه السادات سید پارسائی زن 1400/10/5 1400/10/30 یکشنبه - سه شنبه 10:30-11:30 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 1 زهره کیائی زن 1400/10/4 1400/11/4 شنبه - چهارشنبه 14:00-15:00 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 2 بیتا قاضی زن 1400/10/1 1400/12/23 دوشنبه 16:30-17:30 779,820 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 1 بیتا قاضی زن 1400/10/1 1400/11/25 دوشنبه 16:30-17:30 1,559,634 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 4 ساناز زیادزاده زن 1400/10/13 1400/11/9 شنبه - دوشنبه 12:00-13:00 1,743,120 حضوری ثبت نام
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 3 ساناز زیادزاده زن 1400/10/4 1400/10/27 شنبه - دوشنبه 11:00-12:00 1,743,120 حضوری ثبت نام
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 2 ساناز زیادزاده زن 1400/10/1 1400/11/30 شنبه - دوشنبه 12:00-13:00 1,743,120 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 1 ساناز زیادزاده زن 1400/10/1 1400/10/30 شنبه - دوشنبه 10:00-11:00 1,743,120 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 2 راحله اکبری قانع زن 1400/10/1 1400/12/28 دوشنبه - چهارشنبه 11:00-12:00 1,743,120 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 1 سارا رفیعی زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه 12:30-13:30 1,743,120 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 2 ساناز زیادزاده زن 1400/10/14 1400/11/9 شنبه - دوشنبه 14:30-15:30 1,743,120 حضوری ثبت نام
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 1 ساناز زیادزاده زن 1400/9/20 1400/10/13 شنبه - دوشنبه 14:30-15:30 1,743,120 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 3 راحله اکبری قانع زن 1400/10/15 1400/11/11 دوشنبه - چهارشنبه 14:00-15:00 1,743,120 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 2 احترام میر دهقانی تفتی زن 1400/10/12 1400/11/5 یکشنبه - سه شنبه 14:00-15:00 1,743,120 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 1 احترام میر دهقانی تفتی زن 1400/10/12 1400/11/5 یکشنبه - سه شنبه 13:00-14:00 1,743,120 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 6 نسرین جعفری ماجلان زن 1400/10/25 1400/11/25 دوشنبه 12:00-13:00 1,743,120 حضوری ثبت نام
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 5 افسانه صادری نمین زن 1400/10/1 1400/11/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 15:00-16:00 1,743,120 حضوری ثبت نام
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 4 افسانه صادری نمین زن 1400/10/15 1400/11/16 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 15:00-16:00 1,743,120 حضوری ثبت نام
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 3 افسانه صادری نمین زن 1400/10/1 1400/10/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 14:00-15:00 1,743,120 حضوری ثبت نام
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 2 نسرین جعفری ماجلان زن 1400/10/27 1400/11/27 دوشنبه - چهارشنبه 12:00-13:00 1,743,120 حضوری ثبت نام
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 1 افسانه صادری نمین زن 1400/9/20 1400/10/15 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 12:00-13:00 1,743,120 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 1 نازیتا انصاری نژاد زن 1400/10/1 1400/12/28 دوشنبه 10:00-11:00 2,330,276 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 3 مریم رفیعی مزرعه نو زن 1400/10/1 1400/10/30 دوشنبه 12:30-13:30 250,000 حضوری ثبت نام
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 2 مریم رفیعی مزرعه نو زن 1400/10/1 1400/10/30 دوشنبه 14:30-15:30 1,000,000 حضوری ثبت نام
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 1 مریم رفیعی مزرعه نو زن 1400/10/1 1400/10/30 دوشنبه 12:30-13:30 1,000,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 1 نرگس عبادی زن 1400/10/7 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه 12:00-13:00 1,000,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 1 هدی امیرحائری زن 1400/10/1 1400/12/28 دوشنبه 10:00-11:00 1,834,862 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 1 سمیه نباتی پورماسوله زن 1400/10/1 1400/11/30 یکشنبه - سه شنبه 14:00-17:00 2,293,577 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 1 مهدیه محقق نژاد زن 1400/10/7 1400/11/7 یکشنبه - سه شنبه 15:00-16:00 1,834,862 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 7 طاهره نصیری زن 1400/10/22 1400/11/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 09:00-11:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 6 طاهره نصیری زن 1400/10/15 1400/11/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 11:15-13:15 183,487 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 5 طاهره نصیری زن 1400/10/14 1400/11/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 09:00-11:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 4 طاهره نصیری زن 1400/10/12 1400/11/30 یکشنبه - سه شنبه 09:00-11:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 3 طاهره نصیری زن 1400/9/27 1400/11/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 09:00-11:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 2 طاهره نصیری زن 1400/9/24 1400/11/30 یکشنبه - سه شنبه 09:00-11:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 1 طاهره نصیری زن 1400/9/21 1400/10/30 یکشنبه - سه شنبه 09:00-11:00 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 4 هديه حسینی محتشم زن 1400/10/18 1400/10/20 شنبه - دوشنبه 12:45-14:15 114,680 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 3 هديه حسینی محتشم زن 1400/10/15 1400/10/30 شنبه - دوشنبه 12:45-14:15 458,717 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 2 هديه حسینی محتشم زن 1400/10/11 1400/10/30 شنبه - دوشنبه 12:45-14:15 114,680 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 1 هديه حسینی محتشم زن 1400/10/4 1400/11/4 شنبه - دوشنبه 12:45-14:15 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 2 زهرا میرزاباباعلیائی زن 1400/10/27 1400/10/30 شنبه - دوشنبه 11:45-13:15 183,486 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 1 زهرا میرزاباباعلیائی زن 1400/10/4 1400/10/30 شنبه - دوشنبه 11:45-13:15 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 4 سمانه پلنگ کتولی زن 1400/10/1 1400/12/20 یکشنبه - سه شنبه 13:00-14:30 2,293,578 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 3 سمانه پلنگ کتولی زن 1400/10/1 1400/12/20 یکشنبه - سه شنبه 12:00-13:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 2 سمانه پلنگ کتولی زن 1400/10/1 1400/12/20 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 13:00-14:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 1 سمانه پلنگ کتولی زن 1400/10/1 1400/12/20 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 12:00-13:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 2 طاهره درخشانی زن 1400/10/6 1400/12/28 دوشنبه - چهارشنبه 16:45-17:45 1,000,001 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 1 طاهره درخشانی زن 1400/10/6 1400/12/28 دوشنبه - چهارشنبه 15:30-16:30 1,000,001 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 2 طاهره درخشانی زن 1400/10/5 1400/10/28 یکشنبه - سه شنبه 14:15-15:15 1,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 1 طاهره درخشانی زن 1400/10/5 1400/10/28 یکشنبه - سه شنبه 15:30-16:30 1,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 4 سمیه آقابراتی زن 1400/10/25 1400/11/30 شنبه - دوشنبه 12:00-13:00 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 3 سمیه آقابراتی زن 1400/10/25 1400/11/30 شنبه - دوشنبه 12:00-13:00 1,834,862 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 2 طاهره درخشانی زن 1400/10/12 1400/11/30 یکشنبه - سه شنبه 11:00-12:30 2,018,349 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 1 طاهره درخشانی زن 1400/10/5 1400/11/5 یکشنبه - سه شنبه 11:00-12:00 1,000,001 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 3 سیده معصومه نجفی مرزبالی زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه 12:00-13:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 2 سیده معصومه نجفی مرزبالی زن 1400/10/1 1400/12/28 دوشنبه 10:00-12:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 1 سیده معصومه نجفی مرزبالی زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه 11:00-12:00 963,303 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 2 صدیقه محمدی کهریزه زن 1400/10/1 1400/10/30 شنبه - دوشنبه 16:00-18:00 1,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 1 صدیقه محمدی کهریزه زن 1400/10/4 1400/10/30 شنبه - دوشنبه 14:00-16:00 1,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 7 ستاره سادات نادی یاتانی زن 1400/10/26 1400/12/22 یکشنبه - سه شنبه 12:00-13:00 2,220,000 حضوری ثبت نام
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 6 الهام رحیمی کازرانی زن 1400/10/13 1400/11/25 دوشنبه - چهارشنبه 15:00-16:00 1,560,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 5 الهام رحیمی کازرانی زن 1400/10/6 1400/10/29 دوشنبه - چهارشنبه 16:00-17:00 1,240,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 4 ستاره سادات نادی یاتانی زن 1400/10/12 1400/11/17 یکشنبه - سه شنبه 13:00-14:00 1,110,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 3 الهام رحیمی کازرانی زن 1400/10/6 1400/10/29 دوشنبه - چهارشنبه 16:00-17:00 1,240,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 2 ستاره سادات نادی یاتانی زن 1400/10/12 1400/11/17 یکشنبه - سه شنبه 12:00-13:00 1,110,000 حضوری ثبت نام
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 1 الهام رحیمی کازرانی زن 1400/10/13 1400/11/25 دوشنبه - چهارشنبه 15:00-16:00 1,560,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 5 مهتاب عبدالحسینی زن 1400/10/1 1400/12/28 دوشنبه - چهارشنبه 16:15-17:30 1,376,146 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 4 مهتاب عبدالحسینی زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 13:30-16:00 3,669,724 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 3 مهتاب عبدالحسینی زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 13:30-16:00 3,669,724 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 2 مهتاب عبدالحسینی زن 1400/10/1 1400/12/28 دوشنبه - چهارشنبه 16:15-17:30 1,376,146 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 1 مهتاب عبدالحسینی زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه 12:00-13:15 1,376,146 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 5 اعظم سادات رشیدی زن 1400/10/27 1400/11/30 دوشنبه - چهارشنبه 15:00-16:00 1,834,862 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 3 اعظم سادات رشیدی زن 1400/10/6 1400/11/30 دوشنبه - چهارشنبه 14:00-15:00 1,834,862 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 1 اعظم سادات رشیدی زن 1400/10/1 1400/11/30 دوشنبه - چهارشنبه 14:00-15:00 1,834,862 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 3 نیره علی دادی زن 1400/10/20 1400/11/30 دوشنبه - چهارشنبه 15:00-16:15 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 2 نیره علی دادی زن 1400/9/22 1400/10/28 دوشنبه - چهارشنبه 14:00-15:15 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 1 نیره علی دادی زن 1400/9/22 1400/10/30 دوشنبه - چهارشنبه 14:00-15:15 917,432 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 3 زینب عرب زن 1400/10/18 1400/11/30 دوشنبه - چهارشنبه 12:00-13:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 2 زینب عرب زن 1400/10/8 1400/10/30 دوشنبه - چهارشنبه 11:00-12:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 1 زینب عرب زن 1400/10/8 1400/10/30 دوشنبه - چهارشنبه 10:00-11:00 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 3 زینب عرب زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 13:30-15:00 1,376,150 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 2 زینب عرب زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:30-17:30 1,376,150 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 1 زینب عرب زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 15:00-16:30 1,376,150 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 2 منور میرزامحمدزاده زن 1400/10/1 1400/11/15 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 13:00-16:00 2,293,578 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 1 منور میرزامحمدزاده زن 1400/10/1 1400/11/15 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 10:00-13:00 2,293,578 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 5 اعظم محسنی کیا زن 1400/10/12 1400/12/28 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 13:00-16:00 2,293,578 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 4 فاطمه شیرمحمدی زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - چهارشنبه 15:30-17:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 3 اعظم محسنی کیا زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 10:00-13:00 2,293,578 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 2 فاطمه شیرمحمدی زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - چهارشنبه 15:30-17:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 1 محبوبه یحیائی زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 12:00-14:00 2,293,578 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 1 زهرا سلمانی زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 12:00-13:00 1,192,661 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 1 لیلا والی راد زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 11:00-12:15 1,192,661 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 1 سمیه رضائی زن 1400/10/1 1400/12/27 یکشنبه - سه شنبه 12:00-13:00 1,192,661 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 8 فهیمه رضائی زن 1400/10/1 1400/11/14 شنبه - دوشنبه 14:30-15:30 146,789 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 7 فهیمه رضائی زن 1400/10/5 1400/11/19 یکشنبه - سه شنبه 12:00-14:00 2,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 6 فهیمه رضائی زن 1400/10/11 1400/10/29 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 14:30-15:30 1,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 5 فهیمه رضائی زن 1400/10/1 1400/10/30 شنبه 12:00-13:00 282,111 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 4 فهیمه رضائی زن 1400/10/1 1400/12/28 چهارشنبه 14:30-15:30 146,789 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 3 فهیمه رضائی زن 1400/10/1 1400/10/30 شنبه - دوشنبه 15:30-16:30 146,789 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 2 فهیمه رضائی زن 1400/9/28 1400/10/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 14:30-15:30 146,789 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 1 فهیمه رضائی زن 1400/10/27 1400/10/29 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 14:30-15:30 1,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 3 فاطمه مرادی نصرآبادی زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 13:00-15:00 2,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 2 فاطمه مرادی نصرآبادی زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 15:00-17:00 2,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 1 فاطمه مرادی نصرآبادی زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 13:00-15:00 2,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 3 فهیمه رضائی زن 1400/10/1 1400/11/24 یکشنبه 10:00-12:00 293,578 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 2 فهیمه رضائی زن 1400/10/1 1400/10/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 14:00-16:00 2,000,000 حضوری ثبت نام
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 1 فهیمه رضائی زن 1400/10/1 1400/10/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 12:00-14:00 2,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 2 فاطمه مرادی نصرآبادی زن 1400/10/5 1400/11/30 یکشنبه - سه شنبه 15:00-17:00 2,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 1 فاطمه مرادی نصرآبادی زن 1400/10/5 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه 13:00-15:00 2,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 1 مونا چالی زن 1400/10/6 1400/12/28 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 11:00-13:00 2,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 3 منصوره مهری زن 1400/10/1 1400/12/26 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 11:30-12:30 1,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 2 منصوره مهری زن 1400/10/10 1400/12/20 یکشنبه - سه شنبه 13:30-14:45 1,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 1 منصوره مهری زن 1400/10/1 1400/12/15 یکشنبه - سه شنبه 11:30-12:30 1,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 1 فاطمه مرادی زن 1400/10/11 1400/11/11 دوشنبه - چهارشنبه 11:00-13:00 1,009,174 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 6 فاطمه ملکی خانه کودک زن 1400/10/26 1400/10/28 یکشنبه - سه شنبه 12:00-13:30 458,716 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 5 فاطمه ملکی خانه کودک زن 1400/10/26 1400/12/20 یکشنبه - سه شنبه 09:00-12:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 4 فاطمه ملکی خانه کودک زن 1400/10/7 1400/11/3 یکشنبه - سه شنبه 09:00-12:00 2,752,294 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 3 فاطمه ملکی خانه کودک زن 1400/10/5 1400/12/20 یکشنبه - سه شنبه 09:00-12:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 2 فاطمه ملکی خانه کودک زن 1400/10/1 1400/10/30 یکشنبه - سه شنبه 09:00-12:00 2,752,294 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 1 فاطمه ملکی خانه کودک زن 1400/10/5 1400/12/20 یکشنبه - سه شنبه 12:00-13:30 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 4 فاخته مشهودی زن 1400/10/14 1400/12/24 یکشنبه - سه شنبه 12:30-14:00 1,750,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 3 فاخته مشهودی زن 1400/10/14 1400/11/12 یکشنبه - سه شنبه 12:30-14:00 2,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 2 فاخته مشهودی زن 1400/9/28 1400/10/19 یکشنبه - سه شنبه 12:30-14:00 1,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 1 فاخته مشهودی زن 1400/9/21 1400/10/28 یکشنبه - سه شنبه 12:30-14:00 2,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#3735;#اکرم نظری 1400/10/11 1400/10/26 شنبه - یکشنبه - دوشنبه 11:30-12:30 1,559,630 مجازی ثبت نام
خلاقیت کودک -آزمایشی - کلاس 1 اکرم نظری;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/11 1400/10/26 شنبه - یکشنبه - دوشنبه 10:30-11:30 1,559,630 مجازی ثبت نام