عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
سفال کودک -آزمایشی - کلاس 1 مریم یمینی زن 1400/3/22 1400/6/22 شنبه - دوشنبه 11:30-12:30 1,513,762 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
سفال کودک -آزمایشی - کلاس 2 مریم یمینی زن 1400/4/5 1400/6/31 شنبه - دوشنبه 17:00-18:30 1,513,762 حضوری ثبت نام
سفال کودک -آزمایشی - کلاس 1 مریم یمینی زن 1400/4/1 1400/5/31 شنبه - دوشنبه 17:00-18:00 1,743,120 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
سفال کودک -آزمایشی - کلاس 1 جلال عالم رجبی مرد 1400/4/1 1400/5/6 شنبه 18:00-19:00 1,100,917 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
سفال کودک -آزمایشی - کلاس 1 زهرا برخورداری زن 1400/4/2 1400/4/31 شنبه - چهارشنبه 12:00-13:00 880,734 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
سفال کودک -آزمایشی - کلاس 1 منصوره مهری زن 1400/4/5 1400/5/16 شنبه - چهارشنبه 10:30-11:30 880,734 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد