عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
سفال کودک -آزمایشی - کلاس 2 زهره کیائی زن 1400/10/4 1400/11/4 شنبه - چهارشنبه 16:00-17:00 1,192,661 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
سفال کودک -آزمایشی - کلاس 1 زهره کیائی زن 1400/10/4 1400/11/4 شنبه - چهارشنبه 15:00-16:00 1,192,661 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
سفال کودک -آزمایشی - کلاس 1 مینا برخورداری زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه 13:00-14:00 2,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
سفال کودک -آزمایشی - کلاس 2 زهرا برخورداری زن 1400/10/6 1400/11/30 دوشنبه 16:00-17:00 1,376,146 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
سفال کودک -آزمایشی - کلاس 1 زهرا برخورداری زن 1400/10/6 1400/11/30 دوشنبه 16:00-17:00 889,908 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
سفال کودک -آزمایشی - کلاس 2 سارا بیستونی زن 1400/10/23 1400/12/26 سه شنبه - پنج شنبه 11:00-12:00 963,303 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
سفال کودک -آزمایشی - کلاس 1 سارا بیستونی زن 1400/10/8 1400/10/30 سه شنبه - پنج شنبه 11:00-12:00 963,303 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد