عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR SPECIAL ADULTS Level 2 (C.E.F.S.A 2) Objective First b - کلاس 2 میلاد مینا کار;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/2/28 1400/3/30 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 17:30-19:00 1,376,147 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR SPECIAL ADULTS Level 2 (C.E.F.S.A 2) Objective First b - کلاس 1 سید داود غمیلوئی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/2/22 1400/3/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 15:10-16:30 1,376,147 مجازی ثبت نام