عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی سه تار -آزمایشی - کلاس 1 آرمان غزنوی زن 1400/10/16 1400/12/5 پنج شنبه 08:00-13:00 4,770,643 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی سه تار -آزمایشی - کلاس 2 فرید مظفر زاده مرد 1400/10/6 1400/11/25 دوشنبه 15:00-16:00 5,200,000 حضوری ثبت نام
نوازندگی سه تار -آزمایشی - کلاس 1 فرید مظفر زاده زن 1400/10/6 1400/11/25 دوشنبه 15:00-18:00 5,200,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی سه تار -آزمایشی - کلاس 1 توران قائدی کچوئی;#3244;#موسسه آموزش شهر زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه 14:00-18:00 3,788,992 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی سه تار -آزمایشی - کلاس 2 توران قائدی کچوئی زن 1400/10/5 1400/12/26 دوشنبه 14:00-16:00 4,400,000 حضوری ثبت نام
نوازندگی سه تار -آزمایشی - کلاس 1 محمدصالح براتعلی مرد 1400/10/2 1400/12/26 پنج شنبه 12:00-14:00 2,200,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی سه تار -آزمایشی - کلاس 3 طاهره ونک زن 1400/10/4 1400/12/28 شنبه 12:00-18:00 5,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی سه تار -آزمایشی - کلاس 2 طاهره ونک مرد 1400/10/1 1400/12/28 شنبه 14:00-18:30 5,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی سه تار -آزمایشی - کلاس 1 طاهره ونک زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه 14:00-18:30 5,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی سه تار -آزمایشی - کلاس 2 علیرضا ذوفنون مرد 1400/10/1 1400/12/28 سه شنبه 10:00-12:00 4,600,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی سه تار -آزمایشی - کلاس 1 علیرضا ذوفنون زن 1400/10/1 1400/12/28 سه شنبه 11:00-16:00 4,600,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی سه تار -آزمایشی - کلاس 1 آرمان غزنوی مرد 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه 17:00-18:00 4,587,156 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی سه تار -آزمایشی - کلاس 1 آرمان غزنوی مرد 1400/10/1 1400/10/28 سه شنبه 17:00-17:30 4,587,155 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی سه تار -آزمایشی - کلاس 2 طاهره ونک زن 1400/10/26 1400/12/20 یکشنبه 13:30-18:00 2,568,808 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نوازندگی سه تار -آزمایشی - کلاس 1 طاهره ونک زن 1400/10/11 1400/10/30 یکشنبه 13:30-18:00 2,568,808 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نوازندگی سه تار -آزمایشی - کلاس 1 توران قائدی کچوئی زن 1400/10/7 1400/12/25 سه شنبه 16:00-18:00 4,400,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد