عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
حفظ خردسال - آزمایشی - کلاس 1 نفیسه پلنگی زن 1400/2/21 1400/3/25 یکشنبه - سه شنبه 18:30-19:30 500,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
حفظ خردسال - آزمایشی - کلاس 1 سعیده سادات باقری شبستری زن 1400/3/23 1400/4/27 یکشنبه 11:00-12:00 458,716 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
حفظ خردسال - آزمایشی - کلاس 1 سعیده سادات باقری شبستری زن 1400/1/19 1400/3/25 پنج شنبه 10:00-11:30 458,716 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
حفظ خردسال - آزمایشی - کلاس 1 نازنین خوشنودی جو زن 1400/3/11 1400/4/8 یکشنبه - سه شنبه 10:00-11:00 331,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
حفظ خردسال - آزمایشی - کلاس 1 مريم محمودی فرید;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/2/2 1400/3/31 یکشنبه - سه شنبه 10:00-11:00 321,100 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
حفظ خردسال - آزمایشی - کلاس 1 مريم محمودی فرید;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/2/27 1400/3/30 دوشنبه 12:00-14:00 366,972 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
حفظ خردسال - آزمایشی - کلاس 1 زهرا سادات ميرطاهری زن 1400/1/15 1400/3/15 دوشنبه 11:00-12:15 160,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
حفظ خردسال - آزمایشی - کلاس 4 طیبه گیلانیان زن 1400/3/23 1400/3/31 شنبه - چهارشنبه 12:30-13:30 275,230 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حفظ خردسال - آزمایشی - کلاس 3 طیبه گیلانیان زن 1400/3/19 1400/3/31 شنبه - چهارشنبه 12:30-13:30 275,229 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حفظ خردسال - آزمایشی - کلاس 2 طیبه گیلانیان زن 1400/2/27 1400/3/31 شنبه - چهارشنبه 13:30-15:00 275,230 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حفظ خردسال - آزمایشی - کلاس 1 طیبه گیلانیان زن 1399/12/6 1400/1/30 شنبه - چهارشنبه 13:30-14:30 275,230 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
حفظ خردسال - آزمایشی - کلاس 1 اکرم السادات فاطمی نویسی زن 1400/3/1 1400/3/31 یکشنبه - چهارشنبه 10:00-11:00 412,845 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
حفظ خردسال - آزمایشی - کلاس 1 اکرم السادات فاطمی نویسی زن 1400/1/28 1400/3/31 یکشنبه - سه شنبه 11:00-12:15 275,230 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد