عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
حفظ خردسال - آزمایشی - کلاس 1 منصوره دهقان منشادی زن 1400/10/27 1400/11/30 دوشنبه 14:00-15:00 577,983 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
حفظ خردسال - آزمایشی - کلاس 1 سعیده سادات باقری شبستری زن 1400/9/27 1400/11/30 شنبه 08:30-10:00 642,202 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
حفظ خردسال - آزمایشی - کلاس 2 نازنین خوشنودی جو زن 1400/10/21 1400/12/10 سه شنبه 14:00-15:00 450,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حفظ خردسال - آزمایشی - کلاس 1 نازنین خوشنودی جو زن 1400/10/7 1400/12/3 سه شنبه 14:00-15:00 450,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
حفظ خردسال - آزمایشی - کلاس 2 زهرا عبد اللهی نیک آبادی زن 1400/10/1 1400/10/25 شنبه - چهارشنبه 13:30-15:30 500,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حفظ خردسال - آزمایشی - کلاس 1 زهرا عبد اللهی نیک آبادی زن 1400/10/10 1400/11/20 سه شنبه 12:00-13:00 458,715 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
حفظ خردسال - آزمایشی - کلاس 1 خدیجه خانی امناب زن 1400/10/1 1400/11/30 شنبه - دوشنبه 10:00-11:30 458,716 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
حفظ خردسال - آزمایشی - کلاس 1 زهرا سادات ميرطاهری زن 1400/10/1 1400/10/30 دوشنبه - پنج شنبه 11:00-12:00 325,688 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
حفظ خردسال - آزمایشی - کلاس 3 اکرم السادات فاطمی نویسی زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - چهارشنبه 16:00-17:30 550,459 حضوری ثبت نام
حفظ خردسال - آزمایشی - کلاس 2 اکرم السادات فاطمی نویسی زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - چهارشنبه 16:00-17:00 550,459 حضوری ثبت نام
حفظ خردسال - آزمایشی - کلاس 1 اکرم السادات فاطمی نویسی زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه - چهارشنبه 14:30-15:30 550,459 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
حفظ خردسال - آزمایشی - کلاس 3 اکرم السادات فاطمی نویسی زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه 11:45-13:00 550,459 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حفظ خردسال - آزمایشی - کلاس 2 اکرم السادات فاطمی نویسی زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه 11:45-13:00 550,459 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حفظ خردسال - آزمایشی - کلاس 1 اکرم السادات فاطمی نویسی زن 1400/10/10 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه 11:45-13:00 550,459 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
حفظ خردسال - آزمایشی - کلاس 2 شهناز ملازمانی زن 1400/10/1 1400/10/29 دوشنبه - چهارشنبه 13:00-15:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حفظ خردسال - آزمایشی - کلاس 1 شهناز ملازمانی زن 1400/10/1 1400/10/29 دوشنبه - چهارشنبه 13:00-15:00 9,174,320 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
حفظ خردسال - آزمایشی - کلاس 1 شهناز ملازمانی زن 1400/10/7 1400/12/28 یکشنبه - چهارشنبه 13:00-14:00 458,716 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
حفظ خردسال - آزمایشی - کلاس 2 شهناز ملازمانی زن 1400/10/1 1400/10/30 دوشنبه - چهارشنبه 11:00-12:00 458,716 حضوری ثبت نام
حفظ خردسال - آزمایشی - کلاس 1 شهناز ملازمانی زن 1400/10/1 1400/10/30 دوشنبه - چهارشنبه 10:00-11:00 458,716 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
حفظ خردسال - آزمایشی - کلاس 4 شهناز ملازمانی زن 1400/10/19 1400/11/19 یکشنبه - سه شنبه 13:30-14:45 458,716 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حفظ خردسال - آزمایشی - کلاس 3 شهناز ملازمانی زن 1400/10/19 1400/11/19 یکشنبه - سه شنبه 12:00-13:30 458,716 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حفظ خردسال - آزمایشی - کلاس 2 شهناز ملازمانی زن 1400/10/1 1400/10/30 یکشنبه - سه شنبه 12:00-13:00 458,716 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
حفظ خردسال - آزمایشی - کلاس 1 شهناز ملازمانی زن 1400/10/1 1400/10/30 یکشنبه - سه شنبه 11:00-12:00 458,716 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد