عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
رباتیک مقدماتی -آزمایشی - کلاس 2 فاطمه گلابی زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه 16:00-17:30 1,926,607 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
رباتیک مقدماتی -آزمایشی - کلاس 1 فاطمه گلابی زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه 16:00-17:30 1,926,603 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
رباتیک مقدماتی -آزمایشی - کلاس 3 نادر بخت یار مرد 1400/10/14 1400/12/28 پنج شنبه 09:00-10:30 2,348,624 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
رباتیک مقدماتی -آزمایشی - کلاس 2 نادر بخت یار زن 1400/10/8 1400/12/28 پنج شنبه 09:00-10:30 2,348,624 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
رباتیک مقدماتی -آزمایشی - کلاس 1 نادر بخت یار مرد 1400/10/1 1400/12/28 پنج شنبه 09:00-10:30 2,348,624 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
رباتیک مقدماتی -آزمایشی - کلاس 2 نادر بخت یار زن 1400/10/1 1400/12/28 چهارشنبه 10:00-12:00 2,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
رباتیک مقدماتی -آزمایشی - کلاس 1 نادر بخت یار مرد 1400/10/1 1400/10/29 چهارشنبه - پنج شنبه 10:00-12:00 2,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
رباتیک مقدماتی -آزمایشی - کلاس 1 فاطمه گلابی مرد 1400/10/1 1400/10/30 یکشنبه - چهارشنبه 15:00-16:30 1,651,390 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
رباتیک مقدماتی -آزمایشی - کلاس 1 مصطفی نژادطاهری مرد 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه 17:15-18:15 1,192,661 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
رباتیک مقدماتی -آزمایشی - کلاس 1 زهرا سعادتی داریان زن 1400/10/1 1400/12/28 دوشنبه - چهارشنبه 12:00-13:30 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
رباتیک مقدماتی -آزمایشی - کلاس 1 مصطفی نژادطاهری مرد 1400/10/1 1400/12/27 سه شنبه 16:00-17:30 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
رباتیک مقدماتی -آزمایشی - کلاس 2 مصطفی نژادطاهری زن 1400/10/9 1400/11/27 چهارشنبه 15:00-16:30 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
رباتیک مقدماتی -آزمایشی - کلاس 1 مصطفی نژادطاهری مرد 1400/10/15 1400/12/4 چهارشنبه 15:00-16:30 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد