عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ماساژ درمانی - کلاس 9 اکرم گودرزی زن 1399/10/27 1399/11/30 یکشنبه - سه شنبه 14:00-15:30 1,376,147 حضوری ثبت نام
ماساژ درمانی - کلاس 8 اکرم گودرزی زن 1399/10/27 1399/11/30 یکشنبه - سه شنبه 13:00-14:00 1,376,147 حضوری ثبت نام
ماساژ درمانی - کلاس 7 اکرم گودرزی زن 1399/10/27 1399/11/30 یکشنبه - سه شنبه 12:00-13:00 1,376,147 حضوری ثبت نام
ماساژ درمانی - کلاس 6 اکرم گودرزی زن 1399/10/23 1399/11/23 یکشنبه - سه شنبه 14:00-15:30 4,587,160 حضوری ثبت نام
ماساژ درمانی - کلاس 5 اکرم گودرزی زن 1399/10/1 1399/12/30 پنج شنبه 12:00-14:00 1,376,147 حضوری ثبت نام
ماساژ درمانی - کلاس 4 اکرم گودرزی زن 1399/10/1 1399/12/30 پنج شنبه 11:00-13:00 4,587,160 حضوری ثبت نام
ماساژ درمانی - کلاس 3 اکرم گودرزی زن 1399/10/6 1399/12/30 پنج شنبه 12:00-14:00 2,752,294 حضوری ثبت نام
ماساژ درمانی - کلاس 2 اکرم گودرزی زن 1399/10/6 1399/12/30 پنج شنبه 12:00-14:00 4,587,156 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ماساژ درمانی - کلاس 1 اکرم گودرزی زن 1399/10/6 1399/12/30 پنج شنبه 12:00-14:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد