عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Windows - کلاس 2 فرزانه قلی زاده زن 1399/10/1 1399/12/15 پنج شنبه 09:00-10:00 701,834 حضوری ثبت نام
Windows - کلاس 1 فرزانه قلی زاده زن 1399/9/25 1399/12/15 پنج شنبه 09:00-10:00 701,834 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Windows - کلاس 2 فرزانه قلی زاده مرد 1399/11/12 1399/12/26 یکشنبه - سه شنبه 13:30-14:30 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
Windows - کلاس 1 فرزانه قلی زاده زن 1399/10/1 1399/12/19 یکشنبه - سه شنبه 13:00-14:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Windows - کلاس 1 فرزانه قلی زاده زن 1399/11/11 1399/11/29 شنبه 11:30-13:00 1,605,505 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Windows - کلاس 1 فرزانه قلی زاده زن 1399/11/1 1399/12/20 چهارشنبه 16:00-18:00 1,650,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Windows - کلاس 1 فرزانه قلی زاده زن 1399/11/6 1399/12/25 دوشنبه 12:00-14:00 1,467,890 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Windows - کلاس 2 رضا مهدی زاده طاهری زن 1399/10/29 1399/12/30 یکشنبه 15:30-17:00 1,100,917 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
Windows - کلاس 1 رضا مهدی زاده طاهری زن 1399/10/29 1399/12/30 سه شنبه 15:30-17:00 1,100,917 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Windows - کلاس 2 محمدجعفر محمدی فروهر مرد 1399/10/17 1399/12/30 دوشنبه - چهارشنبه 17:00-18:30 458,716 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
Windows - کلاس 1 فهیمه باقری مرقمی زن 1399/10/1 1399/12/30 یکشنبه - سه شنبه 14:00-15:30 458,716 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Windows - کلاس 2 مهین علی جانیان زاده زن 1399/10/1 1399/12/25 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 16:00-17:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
Windows - کلاس 1 مهین علی جانیان زاده زن 1399/10/1 1399/12/25 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 15:00-16:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Windows - کلاس 5 امید بردبارماسوله مرد 1399/11/25 1399/12/9 شنبه - چهارشنبه 18:30-20:00 733,950 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
Windows - کلاس 4 امید بردبارماسوله زن 1399/11/8 1399/11/29 چهارشنبه 16:00-18:30 1,376,150 حضوری ثبت نام
Windows - کلاس 3 امید بردبارماسوله;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/28 1399/12/3 یکشنبه - سه شنبه 15:00-17:00 1,100,920 مجازی ثبت نام