عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
POWER POINT - کلاس 1 فرزانه قلی زاده زن 1399/9/25 1399/12/15 چهارشنبه 10:00-11:00 701,834 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
POWER POINT - کلاس 2 فرزانه قلی زاده مرد 1399/11/5 1399/12/17 یکشنبه - سه شنبه 11:00-12:30 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
POWER POINT - کلاس 1 فرزانه قلی زاده زن 1399/10/1 1399/12/19 یکشنبه - سه شنبه 10:00-11:30 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
POWER POINT - کلاس 1 فرزانه قلی زاده زن 1399/11/11 1399/11/29 شنبه 10:00-11:30 1,605,505 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
POWER POINT - کلاس 1 فرزانه قلی زاده زن 1399/11/6 1399/12/25 دوشنبه 09:00-11:00 1,467,890 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
POWER POINT - کلاس 1 رضا مهدی زاده طاهری مرد 1399/11/1 1399/12/25 دوشنبه 10:00-12:00 2,293,577 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
POWER POINT - کلاس 1 رضا مهدی زاده طاهری مرد 1399/10/1 1399/12/25 شنبه 14:00-16:00 550,458 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
POWER POINT - کلاس 3 فهیمه باقری مرقمی زن 1399/11/6 1399/12/30 سه شنبه 16:00-17:30 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
POWER POINT - کلاس 2 فهیمه باقری مرقمی زن 1399/11/5 1399/12/30 یکشنبه - سه شنبه 16:00-17:30 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
POWER POINT - کلاس 1 فهیمه باقری مرقمی زن 1399/11/1 1399/12/30 یکشنبه - سه شنبه 17:30-19:00 1,100,917 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
POWER POINT - کلاس 6 محمدجعفر محمدی فروهر زن 1399/11/25 1399/12/25 شنبه - دوشنبه 08:30-10:00 917,400 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
POWER POINT - کلاس 5 محمدجعفر محمدی فروهر;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/11/27 1399/12/23 یکشنبه - چهارشنبه 21:00-22:00 917,400 مجازی ثبت نام
POWER POINT - کلاس 4 موسسه آموزش شهر;#5487;#محمدجعفر محمدی فروهر 1399/11/13 1399/12/25 شنبه 11:30-13:00 917,400 مجازی ثبت نام
POWER POINT - کلاس 3 موسسه آموزش شهر;#5487;#محمدجعفر محمدی فروهر 1399/11/27 1399/12/27 یکشنبه - چهارشنبه 17:00-19:00 917,400 مجازی ثبت نام
POWER POINT - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#5487;#محمدجعفر محمدی فروهر 1399/11/11 1399/12/6 یکشنبه - چهارشنبه 18:00-20:00 917,400 مجازی ثبت نام