عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Photoshop - کلاس 1 فرزانه قلی زاده زن 1399/9/25 1399/12/15 پنج شنبه 10:00-11:00 701,834 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Photoshop - کلاس 1 فرزانه قلی زاده زن 1399/11/6 1399/12/10 دوشنبه 14:00-15:00 2,981,651 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Photoshop - کلاس 1 فرزانه قلی زاده زن 1399/10/1 1399/12/19 یکشنبه - سه شنبه 11:30-13:00 2,568,808 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Photoshop - کلاس 2 فرزانه قلی زاده زن 1399/11/25 1399/11/30 شنبه 09:00-10:30 1,981,652 حضوری ثبت نام
Photoshop - کلاس 1 فرزانه قلی زاده زن 1399/10/3 1399/11/29 چهارشنبه 11:00-12:30 1,981,652 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Photoshop - کلاس 1 فرزانه قلی زاده زن 1399/11/1 1399/12/20 چهارشنبه 18:00-20:00 2,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Photoshop - کلاس 1 فرزانه قلی زاده زن 1399/10/8 1399/12/25 دوشنبه 09:00-12:00 1,467,890 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Photoshop - کلاس 1 رضا مهدی زاده طاهری مرد 1399/10/1 1399/12/20 یکشنبه 18:00-20:00 2,293,577 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Photoshop - کلاس 3 فهیمه باقری مرقمی زن 1399/11/28 1399/12/30 یکشنبه - سه شنبه 11:00-12:30 1,146,789 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
Photoshop - کلاس 2 فهیمه باقری مرقمی زن 1399/11/1 1399/12/30 یکشنبه - سه شنبه 10:00-12:00 1,146,789 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
Photoshop - کلاس 1 فهیمه باقری مرقمی زن 1399/11/12 1399/12/30 یکشنبه - سه شنبه 15:00-16:30 1,146,789 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Photoshop - کلاس 2 محمدجعفر محمدی فروهر مرد 1399/11/11 1399/12/17 یکشنبه - چهارشنبه 12:00-14:00 2,293,500 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
Photoshop - کلاس 1 محمدجعفر محمدی فروهر زن 1399/11/11 1399/12/17 یکشنبه - چهارشنبه 14:00-16:00 2,293,500 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Photoshop - کلاس 2 زهرا آقاشاهی زن 1399/11/1 1399/11/30 شنبه - چهارشنبه 13:30-15:00 1,720,183 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
Photoshop - کلاس 1 زهرا آقاشاهی زن 1399/10/1 1399/10/30 شنبه - چهارشنبه 13:30-15:00 1,720,183 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد