عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
تکنسین داروخانه و نسخه خوانی - کلاس 3 علیرضا رستمی ده جلالی مرد 1399/11/15 1399/12/27 دوشنبه - چهارشنبه 16:00-18:00 3,669,730 حضوری ثبت نام
تکنسین داروخانه و نسخه خوانی - کلاس 2 علیرضا رستمی ده جلالی مرد 1399/11/15 1399/12/27 دوشنبه - چهارشنبه 16:00-17:00 3,669,730 حضوری ثبت نام
تکنسین داروخانه و نسخه خوانی - کلاس 1 علیرضا رستمی ده جلالی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/11/16 1399/12/28 دوشنبه - چهارشنبه 16:00-17:00 2,752,300 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
تکنسین داروخانه و نسخه خوانی - کلاس 1 علیرضا رستمی ده جلالی زن 1399/10/1 1399/10/29 شنبه - دوشنبه 15:00-17:00 2,293,578 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
تکنسین داروخانه و نسخه خوانی - کلاس 1 علیرضا رستمی ده جلالی مرد 1399/10/1 1399/12/27 یکشنبه - سه شنبه 18:00-19:30 3,669,725 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
تکنسین داروخانه و نسخه خوانی - کلاس 1 علیرضا رستمی ده جلالی مرد 1399/11/6 1399/12/27 یکشنبه - سه شنبه 13:00-15:30 2,568,807 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
تکنسین داروخانه و نسخه خوانی - کلاس 1 علیرضا رستمی ده جلالی زن 1399/10/1 1399/12/26 یکشنبه - سه شنبه 18:00-19:30 3,669,724 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
تکنسین داروخانه و نسخه خوانی - کلاس 6 علیرضا رستمی ده جلالی مرد 1399/11/19 1399/12/30 دوشنبه - چهارشنبه 17:00-19:30 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
تکنسین داروخانه و نسخه خوانی - کلاس 5 علیرضا رستمی ده جلالی مرد 1399/11/19 1399/12/30 یکشنبه - سه شنبه 18:00-19:30 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
تکنسین داروخانه و نسخه خوانی - کلاس 4 علیرضا رستمی ده جلالی زن 1399/11/19 1399/12/30 یکشنبه - سه شنبه 18:00-20:00 183,487 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
تکنسین داروخانه و نسخه خوانی - کلاس 3 علیرضا رستمی ده جلالی مرد 1399/11/19 1399/12/30 یکشنبه - سه شنبه 16:00-19:00 183,487 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
تکنسین داروخانه و نسخه خوانی - کلاس 2 علیرضا رستمی ده جلالی مرد 1399/11/1 1399/12/30 یکشنبه - سه شنبه 16:00-19:30 3,669,725 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
تکنسین داروخانه و نسخه خوانی - کلاس 1 علیرضا رستمی ده جلالی مرد 1399/10/23 1399/12/30 یکشنبه - سه شنبه 16:00-19:30 3,669,725 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
تکنسین داروخانه و نسخه خوانی - کلاس 4 علیرضا رستمی ده جلالی مرد 1399/11/18 1399/12/26 شنبه - سه شنبه 15:00-18:00 4,587,155 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
تکنسین داروخانه و نسخه خوانی - کلاس 3 علیرضا رستمی ده جلالی مرد 1399/11/18 1399/12/25 شنبه - دوشنبه 14:00-16:00 4,587,155 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
تکنسین داروخانه و نسخه خوانی - کلاس 2 علیرضا رستمی ده جلالی زن 1399/11/26 1399/12/13 یکشنبه - چهارشنبه 15:00-18:00 4,587,155 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
تکنسین داروخانه و نسخه خوانی - کلاس 1 علیرضا رستمی ده جلالی زن 1399/10/14 1399/11/21 یکشنبه - سه شنبه 15:00-18:00 4,587,155 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
تکنسین داروخانه و نسخه خوانی - کلاس 9 علیرضا رستمی ده جلالی زن 1399/11/1 1399/12/28 شنبه - سه شنبه 15:00-18:00 4,587,156 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
تکنسین داروخانه و نسخه خوانی - کلاس 8 علیرضا رستمی ده جلالی زن 1399/11/18 1399/12/25 شنبه - سه شنبه 15:00-18:00 4,587,156 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
تکنسین داروخانه و نسخه خوانی - کلاس 7 علیرضا رستمی ده جلالی زن 1399/11/18 1399/12/25 شنبه - سه شنبه 15:00-18:00 9,174,312 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
تکنسین داروخانه و نسخه خوانی - کلاس 6 علیرضا رستمی ده جلالی زن 1399/11/18 1399/12/25 شنبه - سه شنبه 15:00-18:00 4,587,156 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
تکنسین داروخانه و نسخه خوانی - کلاس 5 علیرضا رستمی ده جلالی مرد 1399/11/1 1399/12/25 یکشنبه - چهارشنبه 15:00-18:00 4,587,156 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
تکنسین داروخانه و نسخه خوانی - کلاس 4 علیرضا رستمی ده جلالی زن 1399/11/1 1399/12/25 یکشنبه 15:00-18:00 4,587,156 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
تکنسین داروخانه و نسخه خوانی - کلاس 3 علیرضا رستمی ده جلالی مرد 1399/11/1 1399/12/27 یکشنبه - چهارشنبه 15:00-18:00 4,587,156 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
تکنسین داروخانه و نسخه خوانی - کلاس 2 علیرضا رستمی ده جلالی مرد 1399/10/14 1399/12/28 یکشنبه - چهارشنبه 15:00-18:00 4,587,156 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
تکنسین داروخانه و نسخه خوانی - کلاس 1 علیرضا رستمی ده جلالی زن 1399/10/17 1399/12/29 یکشنبه - چهارشنبه 15:00-18:00 4,587,156 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
تکنسین داروخانه و نسخه خوانی - کلاس 5 علیرضا رستمی ده جلالی زن 1399/11/12 1399/12/30 شنبه - سه شنبه 15:00-18:00 4,587,156 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
تکنسین داروخانه و نسخه خوانی - کلاس 4 علیرضا رستمی ده جلالی زن 1399/11/12 1399/12/30 دوشنبه - چهارشنبه 15:00-18:00 4,587,156 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
تکنسین داروخانه و نسخه خوانی - کلاس 3 علیرضا رستمی ده جلالی زن 1399/10/15 1399/12/17 یکشنبه - چهارشنبه 13:00-18:00 4,587,156 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
تکنسین داروخانه و نسخه خوانی - کلاس 2 علیرضا رستمی ده جلالی زن 1399/10/14 1399/12/17 یکشنبه - چهارشنبه 15:00-18:00 4,587,156 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
تکنسین داروخانه و نسخه خوانی - کلاس 1 علیرضا رستمی ده جلالی زن 1399/10/14 1399/12/17 یکشنبه - چهارشنبه 15:00-18:00 458,716 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
تکنسین داروخانه و نسخه خوانی - کلاس 2 علیرضا رستمی ده جلالی مرد 1399/11/25 1399/12/27 یکشنبه - سه شنبه 15:00-18:00 4,587,156 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
تکنسین داروخانه و نسخه خوانی - کلاس 1 علیرضا رستمی ده جلالی مرد 1399/10/17 1399/11/21 یکشنبه - سه شنبه 15:00-18:00 4,587,156 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
تکنسین داروخانه و نسخه خوانی - کلاس 7 علیرضا رستمی ده جلالی زن 1399/12/4 1399/12/28 شنبه - سه شنبه 15:00-18:00 4,587,156 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
تکنسین داروخانه و نسخه خوانی - کلاس 6 علیرضا رستمی ده جلالی زن 1399/11/18 1399/12/28 شنبه - سه شنبه 15:00-18:00 4,587,156 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
تکنسین داروخانه و نسخه خوانی - کلاس 5 علیرضا رستمی ده جلالی زن 1399/11/15 1399/12/27 یکشنبه - چهارشنبه 15:00-18:00 4,587,156 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
تکنسین داروخانه و نسخه خوانی - کلاس 4 علیرضا رستمی ده جلالی مرد 1399/11/15 1399/12/27 یکشنبه - چهارشنبه 15:00-18:00 4,587,156 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
تکنسین داروخانه و نسخه خوانی - کلاس 3 علیرضا رستمی ده جلالی مرد 1399/10/17 1399/12/27 یکشنبه - چهارشنبه 15:00-18:00 4,587,156 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
تکنسین داروخانه و نسخه خوانی - کلاس 1 علیرضا رستمی ده جلالی زن 1399/10/17 1399/12/29 یکشنبه - چهارشنبه 15:00-18:00 4,587,156 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
تکنسین داروخانه و نسخه خوانی - کلاس 2 علیرضا رستمی ده جلالی مرد 1399/11/1 1399/12/30 شنبه - سه شنبه 15:00-18:00 5,963,303 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
تکنسین داروخانه و نسخه خوانی - کلاس 1 علیرضا رستمی ده جلالی مرد 1399/11/18 1399/12/30 شنبه - سه شنبه 15:00-18:00 3,211,010 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد