عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Microsoft Excel - کلاس 2 فرزانه قلی زاده زن 1399/10/1 1399/12/15 پنج شنبه 10:00-11:00 701,834 حضوری ثبت نام
Microsoft Excel - کلاس 1 فرزانه قلی زاده زن 1399/9/25 1399/12/15 چهارشنبه 09:00-10:00 701,834 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Microsoft Excel - کلاس 1 فرزانه قلی زاده زن 1399/10/2 1399/12/20 یکشنبه - سه شنبه 10:00-11:30 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Microsoft Excel - کلاس 1 فرزانه قلی زاده زن 1399/10/24 1399/11/29 چهارشنبه 13:00-14:30 1,605,505 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Microsoft Excel - کلاس 1 فرزانه قلی زاده زن 1399/10/8 1399/12/25 دوشنبه 09:00-12:00 1,467,890 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Microsoft Excel - کلاس 2 رضا مهدی زاده طاهری مرد 1399/11/18 1399/12/25 سه شنبه 14:00-16:00 550,458 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
Microsoft Excel - کلاس 1 رضا مهدی زاده طاهری مرد 1399/11/4 1399/12/25 شنبه - دوشنبه 14:00-16:00 550,458 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Microsoft Excel - کلاس 5 محمدجعفر محمدی فروهر مرد 1399/11/1 1399/12/30 شنبه - دوشنبه 18:00-20:00 2,752,294 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
Microsoft Excel - کلاس 4 موسسه آموزش شهر;#5487;#محمدجعفر محمدی فروهر 1399/11/1 1399/12/30 شنبه - دوشنبه 18:00-20:00 917,432 مجازی ثبت نام
Microsoft Excel - کلاس 3 موسسه آموزش شهر;#5487;#محمدجعفر محمدی فروهر 1399/11/11 1399/12/30 شنبه - دوشنبه 18:00-20:30 917,432 مجازی ثبت نام
Microsoft Excel - کلاس 2 فهیمه باقری مرقمی زن 1399/11/1 1399/12/30 یکشنبه - سه شنبه 16:00-17:30 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
Microsoft Excel - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#5487;#محمدجعفر محمدی فروهر 1399/10/8 1399/10/29 دوشنبه 16:00-18:00 917,432 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Microsoft Excel - کلاس 1 محمدجعفر محمدی فروهر زن 1399/10/13 1399/11/30 شنبه - دوشنبه 10:00-11:00 917,400 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Microsoft Excel - کلاس 2 زهرا آقاشاهی زن 1399/11/1 1399/11/30 دوشنبه - چهارشنبه 14:00-15:00 779,816 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
Microsoft Excel - کلاس 1 زهرا آقاشاهی زن 1399/10/1 1399/10/30 شنبه - چهارشنبه 12:00-13:30 779,816 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Microsoft Excel - کلاس 1 مهین علی جانیان زاده زن 1399/10/1 1399/12/25 پنج شنبه 11:00-12:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Microsoft Excel - کلاس 2 امید بردبارماسوله مرد 1399/12/16 1399/12/23 شنبه 16:30-20:00 917,430 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
Microsoft Excel - کلاس 1 امید بردبارماسوله زن 1399/11/25 1399/12/13 شنبه 16:00-18:30 917,430 حضوری ثبت نام