عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Microsoft Access - کلاس 1 فرزانه قلی زاده زن 1399/11/26 1399/11/29 شنبه - چهارشنبه 10:00-11:30 1,605,505 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Microsoft Access - کلاس 6 محمدجعفر محمدی فروهر;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/11/11 1399/12/30 شنبه - دوشنبه 18:00-20:00 917,432 مجازی ثبت نام
Microsoft Access - کلاس 5 محمدجعفر محمدی فروهر;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/11/11 1399/12/30 شنبه - دوشنبه 18:00-20:00 917,432 مجازی ثبت نام
Microsoft Access - کلاس 4 فهیمه باقری مرقمی زن 1399/10/1 1399/10/30 یکشنبه - سه شنبه 17:00-19:00 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
Microsoft Access - کلاس 3 فهیمه باقری مرقمی زن 1399/10/1 1399/10/30 یکشنبه - سه شنبه 17:00-19:00 1,100,917 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
Microsoft Access - کلاس 2 فهیمه باقری مرقمی زن 1399/10/1 1399/10/30 یکشنبه - سه شنبه 17:00-19:00 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
Microsoft Access - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#5487;#محمدجعفر محمدی فروهر 1399/10/8 1399/10/29 دوشنبه 16:00-18:00 917,432 مجازی ثبت نام