عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
رباتیک مقدماتی -آزمایشی - کلاس 2 مصطفی نژادطاهری مرد 1399/11/1 1399/12/30 شنبه - دوشنبه 17:00-18:30 1,009,175 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
رباتیک مقدماتی -آزمایشی - کلاس 1 مصطفی نژادطاهری مرد 1399/10/1 1399/12/30 شنبه - دوشنبه 17:30-18:30 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
رباتیک مقدماتی -آزمایشی - کلاس 2 زهرا سعادتی داریان زن 1399/10/20 1399/12/28 پنج شنبه 10:00-12:00 1,009,175 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
رباتیک مقدماتی -آزمایشی - کلاس 3 مصطفی نژادطاهری مرد 1399/11/25 1399/12/29 شنبه - دوشنبه 15:15-16:15 1,009,175 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
رباتیک مقدماتی -آزمایشی - کلاس 1 مصطفی نژادطاهری مرد 1399/11/1 1399/12/29 شنبه - دوشنبه 15:15-16:15 1,009,175 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد