عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
مزاج شناسی - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#6859;#مهناز معصومی راد زن 1399/11/14 1399/11/14 سه شنبه 17:00-19:00 275,230 حضوری ثبت نام
مزاج شناسی - کلاس 1 مهناز معصومی راد;#3244;#موسسه آموزش شهر زن 1399/10/30 1399/11/21 سه شنبه 17:00-18:30 917,432 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
مزاج شناسی - کلاس 9 خسرو زارعی غمام زن 1399/12/1 1399/12/30 سه شنبه 12:00-13:30 917,431 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مزاج شناسی - کلاس 8 خسرو زارعی غمام زن 1399/12/1 1399/12/30 سه شنبه 12:00-13:30 1,834,862 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مزاج شناسی - کلاس 7 خسرو زارعی غمام زن 1399/11/1 1399/11/30 سه شنبه 12:00-13:30 1,834,862 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مزاج شناسی - کلاس 6 خسرو زارعی غمام زن 1399/11/1 1399/11/30 سه شنبه 12:00-13:00 1,834,862 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مزاج شناسی - کلاس 5 خسرو زارعی غمام زن 1399/11/1 1399/11/30 سه شنبه 12:00-13:00 2,752,293 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مزاج شناسی - کلاس 4 خسرو زارعی غمام زن 1399/10/1 1399/10/30 سه شنبه 12:00-13:00 100,917 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مزاج شناسی - کلاس 3 خسرو زارعی غمام زن 1399/10/1 1399/10/30 سه شنبه 12:00-13:00 183,486 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مزاج شناسی - کلاس 2 خسرو زارعی غمام زن 1399/10/1 1399/10/30 سه شنبه 12:00-13:00 917,431 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مزاج شناسی - کلاس 1 خسرو زارعی غمام زن 1399/10/1 1399/10/30 سه شنبه 12:00-13:00 917,431 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
مزاج شناسی - کلاس 3 خسرو زارعی غمام مرد 1399/10/6 1399/12/30 دوشنبه 16:00-17:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مزاج شناسی - کلاس 2 خسرو زارعی غمام مرد 1399/10/6 1399/12/30 دوشنبه 15:00-16:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مزاج شناسی - کلاس 1 خسرو زارعی غمام;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/9/25 1399/11/30 یکشنبه 09:00-10:30 1,376,147 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
مزاج شناسی - کلاس 1 خسرو زارعی غمام مرد 1399/10/2 1399/11/7 سه شنبه 10:00-11:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
مزاج شناسی - کلاس 2 نازیلا نجاتی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/11/6 1399/11/13 دوشنبه 15:30-16:30 550,459 مجازی ثبت نام
مزاج شناسی - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#4331;#نازیلا نجاتی 1399/10/25 1399/10/26 دوشنبه 15:30-16:30 550,459 مجازی ثبت نام